Harcotă, G.-E., Bișinicu, E., Timofte, F., Țoțoiu, A., Tabarcea, C., & Rîșnoveanu, G. (2022). Culture Techniques for Acartia clausi from the Romanian Black Sea coastal waters . Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, 52(1), 91. https://doi.org/10.55268/CM.2022.52.91