BĂDOIU, L.; ȘEULEANU, C.; CALOIANU, F.; BUZGARU, N. Monitoring of Coastal Evolution in Constanta and Eforie North Areas . Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, v. 52, n. 1, p. 17, 20 dez. 2022.