HARCOTĂ, G.-E.; BIȘINICU, E.; TIMOFTE, F.; ȚOȚOIU, A.; TABARCEA, C.; RÎȘNOVEANU, G. Culture Techniques for Acartia clausi from the Romanian Black Sea coastal waters . Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, v. 52, n. 1, p. 91, 20 dez. 2022.