Bădoiu, Liviu, Cristina Șeuleanu, Florentina Caloianu, and Nicușor Buzgaru. 2022. “Monitoring of Coastal Evolution in Constanta and Eforie North Areas ”. Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal 52 (1), 17. https://doi.org/10.55268/CM.2022.52.17.