Bădoiu, L., Șeuleanu, C., Caloianu, F. and Buzgaru, N. (2022) “Monitoring of Coastal Evolution in Constanta and Eforie North Areas ”, Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, 52(1), p. 17. doi: 10.55268/CM.2022.52.17.