Bădoiu, L., C. Șeuleanu, F. Caloianu, and N. Buzgaru. “Monitoring of Coastal Evolution in Constanta and Eforie North Areas ”. Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, Vol. 52, no. 1, Dec. 2022, p. 17, doi:10.55268/CM.2022.52.17.